Vô Tình

Trần Thu Hà

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

Cảm ơn mặt trời cho tôi một chiều Cảm ơn cuộc đời cho tôi một ngày Người bước vào đền trong tim ta im vắng Chiều bước vào đền cho tim ta chút nắng. Rồi người cứ vô tình người đi Rồi chiều cứ vô tình chiều qua Rồi người cứ vô tình người xa Rồi chiều cũng vô tình chiều quên. Giữ sao được người đi qua cuộc đời Giữ sao được chiều đi qua mặt trời Người cứ đi người mang theo bóng Chiều cứ qua chiều mang theo nắng. [ĐK:] Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều Cám ơn một chiều cho tôi một người Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu. Giữ sao người đừng đi? Giữ sao chiều đừng qua? Giữ sao người đừng xa? Giữ sao chiều đừng quên?