Gốc Cây Lại Vạch Một Bài Cổ Thi

Phạm Duy Ái Vân Thái Hiền Thái Thảo, Duy Quang Tuấn Ngọc

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

1 Lời giới thiệu 2 Rằng Năm Gia Tĩnh Triều Minh 3 Ngày Xuân Con Én Đưa Thoi 4 Thanh Minh Trong Tiết Tháng Ba 5 Ngổn Ngang Gò Đống Kéo Lên 6 Sè Sè Nấm Đất Bên Đường 7 Đau Đớn Thay Phận Đàn Bà 8 Một Vùng Cỏ Áy Ác Tà 9 Dễ Hay Tình Lại Gặp Tình 10 Gốc Cây Lại Vạch Một Bài Cổ Thi 11 Dùng Dằng Nửa Ỏ Nửa Về 12 Chàng Vương Quen Mặt Ra Chào 13 Tình Trong Như Đã