Giật Điện (触电)

Từ Lương Phùng Đề Mạc

Chờ một chút...

Lời Bài Hát