Chiêu Diêu (招摇)

Trần Sở Sinh Hồ Sa Sa

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

女: 一夜如梦 心中住魔咒 一言飞流 恍然忘前愁 一念之隔 浸一壶浊酒 一眼 一生 无求 男: 一颦如魔 不惜自入瓮 一叶知秋 爱恨莫须有 一字白首 浅情挥不休 一唤 一生 风流 男(女): 一句此生不换 (此生不换) 招摇我百转千凡 (招摇这百转千凡) 留一身孤注 悲欢 合: 若是岁月太短 招摇我千凡百转 陪你一世也 无关 女: 一夜如梦 心中住魔咒 一言飞流 恍然忘前愁 一念之隔 浸一壶浊酒 一眼 一生 无求 男: 一颦如魔 不惜自入瓮 一叶知秋 爱恨莫须有 一字白首 浅情挥不休 一唤 一生 风流 女(男): 一句此生不换 (此生不换) 招摇我百转千凡(招摇这百转千凡) 留一身孤注 悲欢 合: 若是岁月太短 招摇我千凡百转 陪你一世也 无关 谁说此生不换 招摇我百转千凡 留一身孤注 悲欢 若是岁月太短 招摇我千凡百转 浪费一世也 无关 女: 不必两为难 男: 璀璨时暗淡 女: 生时情四海 男: 灭时更奕欢