Chant Sacré (Metal Version)

Distrollbar

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

Esti d'crisse de tabarnak, esti d'calisse de viarge (Esti d'crisse de tabarnak, esti d'calisse de viarge) Esti d'calvère, esti d'siboire, calisse de tabarnak. Esti d'crisse de tabarnak, esti d'calisse de viarge (Esti d'crisse de tabarnak, esti d'calisse de viarge) Esti d'calisse de sacrement, siboire de saint d'esti. Esti d'crisse de tabarnak, esti d'calisse de viarge (Esti d'crisse de tabarnak, esti d'calisse de viarge) Esti d'crisse de tabarnak Esti d'calisse de viarge!